ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Bevezetés

Jelen ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ kialakítása során figyelembe vettük a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE-t (2016. április 27.) (Továbbiakban: GDPR)valamint az egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a honlap látogatóit.

 1. Adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai:

Adatkezelő: Kolák Noémi Zsuzsa (Horgolt Baba Holmi Kft)
székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Erkel Ferenc u 41
e-mail: info@milvengo.com
adószám: 23354386-1-09
cégjegyzékszám: 09-09-031084
nyilvántartási hatóság: Debreceni Cégbírósg

Adatfeldolgozók:

 1. futárcég: Express One Hungary Kft,
  székhely: 1239 Budapest, Európa u 12
  e-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu
 2. csomagautomatás szállító cég: FoxPost Zrt.
  székhely: 3300 Eger, Maklári út 119
  e-mail: info@foxpost.hu
 3. bankkártyás fizetés: Barion Payment Zrt
  székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
  e-.mail: compliance@barion.com
 4. Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt
  székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u 4/a.,
  e-mail: admin@megacp.com

 

3- Fogalmak és értelmezéseik

3.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

3.3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

3.4. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.5. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja. A www.milvengo.com szolgáltatás nyújtásának a
keretében az adatkezelő Kolák Noémi Zsuzsa.

3.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3.8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.9. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. Alapelvek

4.1 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek a GDPR 5. cikke szerint:

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 2. célhoz kötöttség: gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 3. adattakarékosság: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 4. pontosság: pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 5. korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
 6. integritás és bizalmas jelleg : kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 7. elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős az a)- f) ) pontokban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4.2. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Ezen hozzáférési jog postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Erkel Ferenc u 41) illetve elektronikus úton (info@milvengo.com) gyakorolható.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem postai vagy elektronikus úton történő beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. 5. Adatkezelés célja
  A www.milvengo.com weboldal által nyújtott szolgáltatáshoz szükséges a regisztráció és a vásárlás során bizonyos személyes adatok megadása. Amennyiben a GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont szerint megjelölt adatokat nem szolgáltatja, úgy nem áll nem áll módunkban a szerződést megköti, a megrendelést teljesíteni. Kivételt képez ez alól az 5.1.-ben szereplő adatok, hiszen a regisztráció nem kötelező.

A www.milvengo.com weboldal az adatokat a következő céllal kezeli:

5.1. Felhasználói fiók:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Keresztnév vagy teljes név

A regisztráció lehetővé tétele

GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pont

Felhasználói név

A regisztráció lehetővé tétele

GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pont

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

Jelszó

A regisztráció lehetővé tétele

GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pont

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

e-Mail cím

A regisztráció lehetővé tétele

GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pont

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

Az felhasználói fiók létrehozása önkéntes, mely nélkül is leadható rendelés a webáruházban. A felhasználónév nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. A felhasználói fiók létrahozása után a regisztráció során megadott adatok az azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést is szolgálják. Ügyfélfiókjában a személyes adatait bármikor megtekintheti, módosíthatja, illetve törölheti.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a fent említett adatok megadása nélkül a szolgáltatás nyújtása (Felhasználói fiók létrehozása) nem lehetséges.

5.2. Rendelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Keresztnév vagy teljes név

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

E-mail cím

Kapcsolattartás, a számlázással vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

Szállítási cím (ország, város,irányítószám, utca, házszám,

A házhozszállítás lehetővé tétele

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

Telefonszám

Kapcsolattartás, hiányosan kitöltött adatok hatékonyabb egyeztetése

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

A vásárlás/regisztráció időpontja

Egyedi megrendelések esetén a vállalt határidők számítás, vállalt jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pont

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:. Ha a rendelést kíván leadni, úgy a szerződés megkötéséhez, a teljesítéshez vagy a szerződés megszüntetéséhez szükséges a fent felsorolt adatokat megadnia. Ennek hiányában nem áll módunkban a szerződést megköti, a megrendelést teljesíteni.

5.3. Hírlevél:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Keresztnév vagy teljes név

Hírlevélre való feliratkozás

GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pont

E-Mail cím

Hírlevélre való feliratkozás

GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pont

Az érintett kifejezetten hozzájárása alapján az adatkezelő hírlevelet küld. Bővebb információ a 8.2 pontban olvasható.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a fent említett adatok megadása nélkül a szolgáltatás nyújtása (hírlevél küldése) nem lehetséges.

5.4. Weboldal látogatása:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása

GDPR 6. cikkely (1) bek. f) pont

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

GDPR 6. cikkely (1) bek. f) pont

Adatkezelő mindkét fél jogos érdeke (például: adatbiztonság, informatikai védelemmel kapcsolatos feladat stb.) alapján kezeli az érintett személyes adatait. Ezek alapján a jogos érdeken alapuló adatkezeléshez az Adatkezelőnek méltányolható érdeke fűződik.

 1. Adattovábbítás
  A webáruházunkban való vásárlás során megadott adatok egy részét (név, pontos cím, telefonszám, e-mail cím) választása szerinti szállítmányozó cégnek átadjuk.

  6.1. Amennyiben Ön az Express One futár szolgálatot választotta, nekik továbbítjuk (Express One Hungary Kft, 1239 Budapest, Európa u 12), a vásárolt termékek kiszállítása céljából. A minőségi szállításhoz tartozó, a csomag érkezésének várható időpontjáról előzetes SMS és email értesítéshez és a kiszállításhoz van szükség ezen adatok továbbításra. Ezeket az adatokat az Express One a csomagok kiszállítását követően nem őrzi tovább, erről bővebben az
  Express One adatvédelmi tájékoztatójában olvashat. (https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf)

  6.2. Amennyiben Ön a FoxPost csomagautomatás szállítást választotta, nekik továbbítjuk (FoxPost Zrt 3300 Eger, Maklári út 119), a vásárolt termékek kiszállítása céljából. A minőségi szállításhoz tartozó, a csomag érkezésének várható időpontjáról előzetes SMS és email értesítéshez és a kiszállításhoz van szükség ezen adatok továbbításra. Ezeket az adatokat a FoxPost a csomagok kiszállítását követően nem őrzi tovább, erről bővebben a FoxPost adatvédelmi tájékoztatójában olvashat.
  https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

  6.3. Bankkártyás fizetési tranzakció esetén a Barion Payment Zrt (1117 Budapest, Irinyi József u 4-20 2.emelet) részére továbbítjuk az Ön teljes nevét, e-mail címét, és a webáruházunkban történt vásárlásának azonosító számát, melyek a tranzakció beazonosításához szükségesek, hogy melyik rendeléshez tartoznak. Ezeket az adatokat a Barion számlázási, könyvelési okokból 8 évig, ügyfélpanaszkezelési okokból 5 évig, pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megakadályozásának okán a szerződés megszűnésétől számított 8 évig. Erről bővebben a Barion Payment Zrt adatvédelmi nyilatkozatában olvashat bővebben:
  https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/


7. A személyes adatok tárolásának időtartama

7.1. A felhasználói fiókját az érintett bármikor törölheti, ezzel az adatok azonnal törlésre kerülnek. Kivévelt képeznek a számviteli bizonylatok, mely adatokat a a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon kell megőrizni.

7.2. Ahozzájáruláson alapuló személyes adatokat az Adatkezelőa hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Ennek hiányában annyi ideig kezeli, amíg szükséges a kommunikáció szempontjából, valamint ameddig a releváns jogszabályi rendelkezések előírják, illetve lehetővé teszik (Például  a 2013. évi V. törvény alapján a szerződés teljesítésétől, vagy megszűnésétől 5 év, a 2000. évi C. törvény alapján a számla kiállításától 8 év).

7.3. Egyéb esetben az Adatkezelő a lehető legrövidebb időre korlátozza az adatkezelést és évente vizsgálja felül a rögzített adatok törlésének szükségességét. Azon esetekben, amelyekre más szabály nem vonatkozik, az adatkezelés időtartama 1 év.

 

8. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások
8.1. Regisztrációs oldal, vásárlás
A www.milvengo.com weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez lehetőség van a regisztráció kitöltésére (ez azonban nem kötelező). Ezen az oldalon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (egyedi felhasználónevet, e-mail címet, jelszót) kérjük el. A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó a sajátját megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor. Az ügyfélvásárlási nyilvántartásokat tíz évig őrizzük, a vásárlók saját profiljaiban lévő adatokat csak akkor töröljük, ha kifejezetten kérik ezt tőlünk. A teljesített rendelésekben szereplő adatokat egy évig őrizzük meg, a félbehagyott, fizetésre váró rendelésekben szereplő személyes adatokat 14 napig tároljuk, ezt követően törlésre kerülnek.

8.2. Hírlevél, marketing
A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Továbbá hírlevelünkről – bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – leiratkozhat az info@milvengo.com e-mail címre történő e-mail küldésével is

8.3. Anonim látogatóazonosító (cookie)
A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Felhasználó (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt a Felhasználó az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

Mi a cookie?
Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az IP-címet leszámítva név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó Internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését. Példa erre: a cookie teszi lehetővé azt, hogy vásárlása során a kosárba pakolt termékekre emlékezzen a webáruház a vásárlása során. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére, illetőleg telepítést követően törölni ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál. Ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a honlap teljes körű használatát. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját. A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:
· az Ön által használt IP-cím,
· a böngésző típusa,
· a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
· a látogatás pontos időpontja,
· az előzőleg látogatott oldal címe,
· a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,az oldalon töltött idő.
Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. A honlapon a következő sütik kerülnek elhelyezetésre:

Típus

Cél

Adattárolás időtartama

szükséges sütik

kosár tartalmának megőrzése

állandó

használatot elősegítő sütik

weboldal használhatósága,
megjelenése

használat idejére

marketing sütik

facebook pixel
google analytics

három hónap
1 perc – 26 hónap

teljesítményt biztosító sütik

nincs

nincs

Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése.

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok:
Részletesen a Google Analytics-ról, illetve a Facebook képpontról
Néhány, a webodalon használt technológiát részletesebben is be kell mutatnunk ahhoz, hogy a használatukra vonatkozó rendelkezéseknek eleget tehessünk. Az alábbiakban a két legfontosabb programról a Google Analytics-ról, illetve a Facebook pixelről olvashat, illetve találhat olyan információkat, amelyek alapján a használatukkal járó adatkezeléseket korlátozhatja.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A Google Analytics szolgáltatása révén a weboldal használatával kapcsolatos információk kaphatóak a Google-től és lehetőség nyílik a honlap forgalmának elemzésére. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben). forrás: https://policies.google.com/technologies/types

„A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IPcímeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységéket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják.”
forrás: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu „A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleinket.”

A Google Analytics lehetővé teszi, hogy felhasználói bekapcsolják az IP-, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel, továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IPfelülbírálási funkcióval. – A weboldal a Google Analytics használata során az IP címek maszkolását alkalmazza a beállítások megfelelő alkalmazásával.
A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Amennyiben nem kívánja valamennyi a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies

A weboldala Facebook szolgáltatásai közül a Facebook képpontot használja annak érdekében, hogy a weboldal használatával kapcsolatban információkat gyűjtsön, illetve facebook megjelenéseit optimalizálja.

A Facebook szolgáltatásainak igénybevétele során a Facebook képpont a felhasználók személyes adatait (Ügyféladatok) küldi el a Facebook részére. Az Ügyféladatok a Facebook terméktől függően lehetnek elérhetőségek, illetve eseményadatok. Az alábbi linken érheti el, hogy a Facebook képpont pontosan milyen adatokat gyűjt: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr

A Facebook pixel tiltásáról a „A sütik korlátozása a böngésző beállítások alkalmazásával” című részben olvashat kiegészítő információkat. Ön bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat, ezzel kapcsolatban részletes információkat a böngészője „Segítség” menüpontjában talál. A Facebook képpont működésére, illetve adatvédelmi megfelelésre vonatkozó további részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül érhető el:
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/advanced#
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr

9.Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1.Az érintett hozzáférési joga
Az érintett kérelmére az adatkezelőtől tájékoztatást kap arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett
személyes adatait adatkezelő kezeli, úgy az érintett minimum a következő információkról kap
tájékoztatást:
· az adatkezelés céljáról;
· a kezelt személyes adatok kategóriájáról;
· azon címzettek vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölve lettek vagy közölésre kerülnek, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
· adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
· az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
· a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
· továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő vállalja, hogy a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Az adatkezelő automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz (profiling).

9.2. Az érintett további jogai az adatkezelés kapcsán
9.2.1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot az adatkezelő pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog).

9.2.2. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, az adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő helyreállíthatatlanul és véglegesen törölje /anonimizálja azon személyes adatait (és megsemmisítse/anonimizálja a törléssel Érintett személyes adatait tartalmazó dokumentumokat).

9.2.3. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát. Amennyiben az Ön véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor Ön ellenzi a személyes adatok törlését, vagy amennyiben adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

9.2.4. kérheti, hogy a adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;

9.2.5. amennyiben az Ön személyes adatai adatkezelő általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához való jog”). A www.milvengo.com oldalt üzemeltető Horgolt Baba Holmi Kft az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;

9.2.6. jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy Ön kérje/az Ön által adott jogszerű meghatalmazással harmadik személy kérje az adatkezelőtől ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben az adatkezelő általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az adatkezelővel kötött szerződésen alapul. „Adathordozhatósághoz való jog”).

9.2.7. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelő által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”). jog postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Erkel Ferenc u 41) illetve elektronikus úton (info@milvengo.com) gyakorolható.

9.2.8. Jogorvoslat
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól is  illetőleg a bírósághoz fordulhat („Jogorvoslathoz való jog”).

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (30)683-5969
              +36 (30) 549-6838
              +36 (1) 391-1400
Fax:     +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendeletben foglalt jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti bíróság előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, a GDPR 77., 78. és 79. cikkben említett jogoknak a nevében való gyakorlásával, valamint – ha Magyarország joga ezt lehetővé teszi – a 82. cikkben említett kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.