ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Bevezetés
Jelen ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ kialakítása során figyelembe vettük a következő, az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokat:
1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (Továbbiakban: GDPR)
2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
3. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus
kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A www.milvengo.com vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a
személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a honlap látogatóit. A www.milvengo.com a regisztráció során megadott adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) kezelésekor a´mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően jár el. Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult.


2. Adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai:

Adatkezelő: Kolák Noémi Zsuzsa (Horgolt Baba Holmi Kft)
székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Erkel Ferenc u 41
e-mail: info@milvengo.com
adószám: 23354386-2-09
cégjegyzékszám: 09-09-031084
nyilvántartási hatóság: Debreceni Cégbírósg
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77690/2014.

Adatfeldolgozók:
1. futárcég: Express One Hungary Kft,
székhely: 1239 Budapest, Európa u 12
e-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu
1. Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u 4/a.,
e-mail: admin@megacp.com

3. Fogalmak és értelmezéseik

4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;

7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;

8. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja. A www.milvengo.com szolgáltatás nyújtásának a
keretében az adatkezelő Kolák Noémi Zsuzsa.

10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;

12. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. Alapelvek
A vonatkozó törvényi előírások értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha
1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését vagy zárolását. A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások
figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét, személyében azonosítani lehet, ezáltal kapcsolatba lehet kerülni a személlyel.

Emiatt nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

A személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivéve az adatkérésre törvényes jogcímmel rendelkező hatóságokat

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:
· Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
· Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
· Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
· a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
· pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
· Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet
· Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
· A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
· Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
· Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
· Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5. Adatkezelés célja
A www.milvengo.com weboldal által nyújtott szolgáltatáshoz szükséges a
regisztráció és a vásárlás során a személyes adatok megadása.
A www.milvengo.com weboldal az adatokat a következő céllal kezeli:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció
lehetővé tétele.
A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b)
pontja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a
vásárláshoz és a szabályszerű
számla kiállításához szükséges.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b)
pontja

Email cím

Kapcsolattartás, a számlázással,
vagy a szállítással kapcsolatos
kérdések hatékonyabb
egyeztetése.
Hírlevélre történt feliratkozás

GDPR 6. cikkely (1) bek. b)
pontja

GDPR 6. cikkely (1) bek. a)
pontja

   

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása,
továbbá a szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása,

GDPR 6. cikkely (1) bek. b)
pontja

 

módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása,
valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése.

 

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b)
pontja

 

A vásárlás/regisztráció időpontja

Egyedi megrendelesek eseten a
vallalt hataridok szamitas, valllat
jogi kotelezettseg teljesítése
Technikai művelet végrehajtása.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b)
pontja
GDPR 6. cikkely (1) bek. f)
pontja

A vásárlás/regisztráció kori IP
cím

Technikai művelet végrehajtása.

GDPR 6. cikkely (1) bek. f) pontja

 1. Adattovábbítás
  A webáruházunkban való vásárlás során megadott adatok egy részét (név, pontos cím,
  telefonszám, e-mail cím) az Express One futár szolgálatnak továbbítjuk (Express One
  Hungary Kft, 1239 Budapest, Európa u 12), a vásárolt termékek kiszállítása céljából. A
  minőségi szállításhoz tartozó, a csomag érkezésének várható időpontjáról előzetes SMS és email értesítéshez és a kiszállításhoz van szükség ezen adatok továbbításra. Ezeket az adatokat
  az Express One a csomagok kiszállítását követően nem őrzi tovább, erről bővebben az
  Express One adatvédelmi tájékoztatójában olvashat.
  (https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf)
  Egyedi termék (a vásárló kérése szerint készülő, nem előre gyártott termék) utánvétellel
  rendelt, azonban át nem vett (ki nem fizetett) csomag esetén, a megrendelő adatait a MOKK
  (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) részére, fizetési meghagyás eljárás lefolytatása
  céljából továbbítjuk.

  7. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások
  7.1. Regisztrációs oldal, vásárlás
  A www.milvengo.com weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez lehetőség van a
  regisztráció kitöltésére (ez azonban nem kötelező). Ezen az oldalon a kapcsolatfelvételhez
  szükséges személyes adatokat (egyedi felhasználónevet, e-mail címet, jelszót) kérjük el. A
  honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is
  tárolásra kerülnek. Minden felhasználó a sajátját megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a
  személyes adatait bármikor. Az ügyfélvásárlási nyilvántartásokat tíz évig őrizzük, a vásárlók
  saját profiljaiban lévő adatokat csak akkor töröljük, ha kifejezetten kérik ezt tőlünk. A
  teljesített rendelésekben szereplő adatokat egy évig őrízzük meg, a félbehagyott, fizetésre
  váró rendelésekben szereplő személyes adatokat 14 napig tároljuk, ezt követően törlésre
  kerülnek.

  7.2. Hírlevél, marketing
  A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő
  kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten
  hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható,
  a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Továbbá hírlevelünkről –
  bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – leiratkozhat
  az info@milvengo.com e-mail címre történő e-mail küldésével is

  7.3. Anonim látogatóazonosító (cookie)
  A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Felhasználó (látogató) által használt böngésző
  beállítások engedik, vagy azt a Felhasználó az oldal első látogatásakor kifejezetten
  jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről,
  illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordható okoseszközök),
  illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat
  helyezhet el.
  Mi a cookie?
  Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve
  profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók
  számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen
  módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének
  felismerésére alkalmas. Az IP-címet leszámítva név, e-mail cím vagy bármilyen más
  személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor
  a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik
  meg.A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az
  adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a
  felhasználó Internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési
  szokásoknak nyomon követését. Példa erre: a cookie teszi lehetővé azt, hogy vásárlása során
  a kosárba pakolt termékekre emlékezzen a webáruház a vásárlása során.
  A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó
  személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.
  Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van
  a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az
  Ön gépére, illetőleg telepítést követően törölni ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál.
  Ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden
  funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a
  honlap teljes körű használatát. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak
  módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.
  A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről
  a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:
  · az Ön által használt IP-cím,
  · a böngésző típusa,
  · a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus,
  beállított nyelv),
  · a látogatás pontos időpontja,
  · az előzőleg látogatott oldal címe,
  · a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,az oldalon töltött idő.
  Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.
  A honlapon a következő sütik kerülnek elhelyezetésre:

Típus

Cél

Adattárolás időtartama

szükséges sütik

kosár tartalmának megőrzése

állandó

használatot elősegítő sütik

weboldal használhatósága,
megjelenése

használat idejére

marketing sütik

facebook pixel
google analytics

három hónap
1 perc – 2 év

teljesítményt biztosító sütik

nincs

nincs

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok:
Részletesen a Google Analytics-ról, illetve a Facebook képpontról
Néhány, a webodalon használt technológiát részletesebben is be kell mutatnunk ahhoz, hogy a használatukra vonatkozó rendelkezéseknek eleget tehessünk. Az alábbiakban a két legfontosabb programról a Google Analytics-ról, illetve a Facebook pixelről olvashat, illetve találhat olyan információkat, amelyek alapján a használatukkal járó adatkezeléseket korlátozhatja.


A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A Google Analytics szolgáltatása révén a weboldal használatával kapcsolatos információk kaphatóak a Google-től és lehetőség nyílik a honlap forgalmának elemzésére. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben). forrás: https://policies.google.com/technologies/types


„A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IPcímeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységéket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják.”
forrás: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu „A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleinket.”


A Google Analytics lehetővé teszi, hogy felhasználói bekapcsolják az IP-, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel, továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IPfelülbírálási funkcióval. – A weboldal a Google Analytics használata során az IP címek maszkolását alkalmazza a beállítások megfelelő alkalmazásával.
A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Amennyiben nem kívánja valamennyi a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies

A weboldala Facebook szolgáltatásai közül a Facebook képpontot használja annak érdekében, hogy a weboldal használatával kapcsolatban információkat gyűjtsön, illetve facebook megjelenéseit optimalizálja.

A Facebook szolgáltatásainak igénybevétele során a Facebook képpont a felhasználók személyes adatait (Ügyféladatok) küldi el a Facebook részére. Az Ügyféladatok a Facebook terméktől függően lehetnek elérhetőségek, illetve eseményadatok. Az alábbi linken érheti el, hogy a Facebook képpont pontosan milyen adatokat gyűjt: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr
A Facebook pixel tiltásáról a „A sütik korlátozása a böngésző beállítások alkalmazásával”
című részben olvashat kiegészítő információkat. Ön bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat, ezzel kapcsolatban részletes információkat a böngészője „Segítség” menüpontjában talál. A Facebook képpont működésére, illetve adatvédelmi megfelelésre vonatkozó további részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül érhető el:
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/advanced#
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr


1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett kérelmére az adatkezelőtől tájékoztatást kap arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett
személyes adatait adatkezelő kezeli, úgy az érintett minimum a következő információkról kap
tájékoztatást:
· az adatkezelés céljáról;
· a kezelt személyes adatok kategóriájáról;
· azon címzettek vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölve lettek vagy közölésre kerülnek, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
· adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
· az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
· a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
· továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő vállalja, hogy a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére
írásban megadni a tájékoztatást.
Az adatkezelő automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz (profiling).


8.2. Az érintett további jogai az adatkezelés kapcsán
1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli
helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot az
adatkezelő pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog).


2. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy
egyes, az adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való
jog). E joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő helyreállíthatatlanul és
véglegesen törölje /anonimizálja azon személyes adatait (és
megsemmisítse/anonimizálja a törléssel Érintett személyes adatait tartalmazó
dokumentumokat).


3. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását a
korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához
való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy adatkezelő korlátozza személyes
adatainak kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát. Amennyiben az Ön
véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor Ön ellenzi a személyes
adatok törlését, vagy amennyiben adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, vagy védelméhez.


4. kérheti, hogy a adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;


5. amennyiben az Ön személyes adatai adatkezelő általi kezelésének jogalapja az Ön
hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja
(„Hozzájárulás visszavonásához való jog”). A Bank az Ön által adott hozzájárulás
visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének
teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;


6. jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy Ön kérje/az Ön által adott
jogszerű meghatalmazással harmadik személy kérje az adatkezelőtől ezen adatok
továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben az adatkezelő általi adatkezelés az
Ön hozzájárulásán, vagy az adatkezelővel kötött szerződésen alapul.
Adathordozhatósághoz való jog”).


7. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelő által jogos érdek jogalapon kezelt
személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból
személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben
(„Tiltakozáshoz való jog”);


8. Jogorvoslat
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs
Hatóságtól is („A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga”)


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email:
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu